O prezentační technice

Prezentační technika – nástroj efektivního předávání informací


Rychle rostoucí množství informací přicházejících k nám v různé formě a z různých zdrojů, vyvolává zvýšené nároky na technologie a prostředky, které umožňují tyto informace správně využívat. Prezentační technika se uplatňuje jako efektivní nástroj v procesu vzniku, zpracování a uchování obrazové a zvukové informace, zejména však ve fázi jejího předávání většímu množství posluchačů. Vzhledem k přirozené proporcionalitě zrakových a sluchových vjemů, dané fyziologií lidských smyslů,  je základem většiny prezentací vhodně zvolená technologie velkoplošného zobrazování.

Za základní kritérium pro rozdělení prostředků velkoplošného zobrazování může posloužit způsob vzniku pozorovaného obrazu. Obraz je buď generován přímo v ploše, kterou pozorujeme (velkoplošné obrazovky, plazmové a LED displeje), nebo vzniká v projektoru  a pozorujeme ho díky odrazu nebo průchodu projekční plochou.

Projektory tvoří zdaleka největší skupinu zařízení pro velkoplošné zobrazování. Podle charakteru zpracovávaného vstupního signálu se označují jako videoprojektory nebo datové projektory, většina jejich typů však umožňuje volbu mezi několika různými druhy vstupních signálů. Podle principu činnosti zobrazovacího prvku se nejčastěji setkáváme s projektory LCD, DLP, CRT a LV. Kromě použitého zobrazovacího prvku jsou parametry výsledného obrazu značně ovlivněny také typem světelného zdroje. Běžně jsou používány halogenové lampy, metalhalidové plynové výbojky a speciální lampy označované UHP a NSH.

Projektory bývají členěny do čtyř výkonnostních a hmotnostních kategorií, které do značné míry vymezují převažující oblast jejich využití (projektory osobní, mobilní, stolní a konferenční). Vhodný projektor tvoří nejčastěji základ prezentačního systému, jehož užitná hodnota však může být snadno degradována nevhodným nebo nedostatečným příslušenstvím. Zcela nezbytná je kvalitní projekční plocha dostatečných rozměrů. Většinou je to projekční plátno, jehož povrch musí být volen s ohledem na požadovaný pozorovací úhel. Zadní projekci je možno realizovat pomocí propustné matnice. Alternativou k použití sestavy projektor – projekční plocha jsou stále častěji velkoplošné plazmové nebo LED displeje. Pro dobrý výsledek prezentace je dále potřeba mít k dispozici kvalitní zdroj zobrazovaného signálu (nejčastěji počítač, DVD přehrávač, vizualizér) a dostatečně dimenzované ozvučení.

Pozornost je však třeba věnovat i samotné prezentační místnosti, která by měla mít možnost vhodné regulace osvětlení a v každém případě  ochranu před přímým slunečním svitem. V dobře vybavené prezentační místnosti by dnes již neměl chybět řídící systém, který umožňuje jednoduše a spolehlivě ovládat veškerá zařízení jak jednotlivě, tak ve vzájemné součinnosti podle potřeb konkrétní prezentace. Stále častější uplatnění nacházejí zařízení umožňující využití teleprezentačních technologií - videokonference. Nejlepších provozních i estetických výsledků je možno dosáhnout tam, kde je na požadované vybavení a k němu příslušnou infrastrukturu pamatováno již ve fázi projektu a realizace prezentační místnosti.

Dostatečně dimenzované a technicky zvládnuté komplexní řešení je jedním z významných předpokladů konečného úspěchu.

CZ | EN